Algemene gebruiksvoorwaarden

Dit document heeft tot doel de wijze en voorwaarden vast te leggen waaronder AGAH NV, hierna de ondernemer genoemd, het commerciële merk "Groupcorner" op haar website, toegankelijk via het adres http//www.groupcorner.com, exploiteert. Het is tevens bedoeld voor de bezoeker van de website, hierna de GEBRUIKER genoemd, die op de website gebruik maakt en kennis neemt van de aangeboden diensten, service en de algehele inhoud. Met GEBRUIKER bedoelen we zowel de dienstverlener , van bijvoorbeeld accomodaties, als de bezoeker die informatie zoekt over de diensten waarnaar verwezen wordt (de consument of afnemer).

Elke verbinding met de site is onderworpen aan de naleving van deze voorwaarden.

Voor de GEBRUIKER betekent dat inloggen of toegang krijgen tot de inhoud van de website van de ondernemer via het URL-adres www.groupcorner.com automatisch de aanvaarding van alle hieronder beschreven voorwaarden impliceert.

Intelectueel  eigendom

U heeft voor elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, anders dan deze zijn voorzien in artikel L. 122-5 van het Franse wetboek van intellectueel eigendom, toestemming nodig van de ondernemer.

Hypertekst  en links

De website www.groupcorner.com kan hyperlinks bevatten naar andere websites op het internet. Links naar deze andere bronnen brengen u weg van www.groupcorner.com.

Het is mogelijk om een link te maken naar de presentatiepagina van deze site zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ondernemer. De ondernemer mag geen toestemming vragen voor een site die een link naar de site van de ondernemer wenst te plaatsen. Het is echter aan te raden om deze site altijd in een nieuw browservenster op te roepen. De ondernemer behoudt zich echter het recht voor om een verwijdering van een hyperlink te vragen die zijn inziens niet in overeenstemming is met het doel van de HYPERLINK "http://www.groupcorner.com" of de website www.groupcorner.com.

Verantwoordelijkheid  van de ondernemer

De door de ondernemer aangeboden service is strikt beperkt tot het refereren naar de dienstverleners (REFERENTIE PROVIDER).

Dientengevolge wordt elke bestelling, aanvraag van een prijsopgave of informatie over een dienst waarnaar verwezen wordt, rechtstreeks tussen de REFERENTIEPROVIDER en de GEBRUIKER afgesloten. De ondernemer heeft hierbij geen rol als tussenpersoon.

De ondernemer is geen reisagent in de zin van de bepalingen van de artikelen L. 212-1 e.v. van het Wetboek van Toerisme en is niet bedoeld om dat te zijn.

De algemene voorwaarden van de REFERENTIEPROVIDER zijn bij het afnemen van hun diensten, producten of service van toepassing. De ondernemer verwerpt elke aansprakelijkheid met betrekking op deze afname.

Elk geschil, controverse en, meer in het algemeen, elke kwestie in verband met de aldus gesloten transactie moet rechtstreeks tussen de GEBRUIKER en de REFERENTIEPROVIDER worden geregeld.

De informatie en/of documenten die op deze site verschijnen en/of via deze site toegankelijk zijn, zijn afkomstig uit betrouwbaar geachte bronnen. De informatie en/of documenten kunnen echter technische onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. De ondernemer behoudt zich het recht voor om deze te corrigeren zodra deze fouten onder zijn aandacht worden gebracht.

De op deze site beschikbare informatie en/of documenten kunnen te allen tijde worden gewijzigd en kunnen zeer recent zijn bijgewerkt. In het meest bijzondere geval kan het zijn dat ze zijn bijgewerkt tussen het moment waarop ze worden gedownload en het moment waarop de GEBRUIKER er kennis van neemt.

De GEBRUIKER beschouwt deze informatie in ieder geval als indicatief. Het wordt daarom sterk aanbevolen om de nauwkeurigheid en relevantie ervan te controleren wanneer u contact opneemt met de REFERENTIEPROVIDER.

Het gebruik van de informatie en/of documenten op deze site is volledig en uitsluitend de verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER, die alle gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien op zich neemt. De ondernemer is hier niet voor verantwoordelijk en er kan ook geen beroep op hem worden gedaan.

De ondernemer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de interpretatie of het gebruik van de informatie en/of documenten op deze site.

Toegang  tot de site

De uitgever spant zich in om 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang te verlenen tot de site, behalve in geval van overmacht of een gebeurtenis die buiten de controle van de ondernemer valt, en onder voorbehoud van eventuele storingen en onderhoudsinterventies die nodig zijn voor de goede werking van de site en de diensten.

Dientengevolge kan de ondernemer de beschikbaarheid van de site en/of diensten, de betrouwbaarheid van de overdrachten en de prestaties in termen van responstijd of kwaliteit niet garanderen. Er wordt geen technische bijstand aan de GEBRUIKER verleend, noch elektronisch, noch telefonisch.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld indien toegang tot deze site en/of het gebruik van de diensten onmogelijk is.

Bovendien kan de ondernemer de site of een deel van de diensten op elk moment onderbreken zonder voorafgaande kennisgeving, zonder recht op enige schadevergoeding. De GEBRUIKER erkent en aanvaardt dat de ondernemer niet verantwoordelijk is voor onderbrekingen en de gevolgen daarvan zijn voor de GEBRUIKER of een derde partij.

Wijziging van de  gebruiksvoorwaarden

De ondernemer behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen en ze aan te passen aan de wijzigingen in de site en/of de werking ervan.

Gebruiksregels  op het internet

De GEBRUIKER verklaart dat hij de kenmerken en beperkingen van het internet aanvaardt en erkent in het bijzonder dat :

 • De ondernemer geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor de diensten die toegankelijk zijn via het internet en heeft geen enkele controle over de aard en de kenmerken van de gegevens die via zijn server kunnen worden doorgegeven.
 • De GEBRUIKER erkent dat de gegevens die op het internet circuleren niet beschermd zijn, met name voor mogelijk misbruik hiervan. De aanwezigheid van het Groupcorner-logo bevestigt een eenvoudig vermoeden van vertrouwelijkheid. De uitwisseling van informatie die door de GEBRUIKER als gevoelig of vertrouwelijk wordt beschouwd, geschiedt op eigen risico van de GEBRUIKER.
 • De GEBRUIKER erkent dat de gegevens die op het internet circuleren, gereguleerd kunnen zijn in termen van gebruik of beschermd kunnen worden door een eigendomsrecht.
 • De GEBRUIKER is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens die hij raadpleegt, opvraagt en doorgeeft op het internet.
 • De GEBRUIKER erkent dat de ondernemer geen enkele controle heeft over de inhoud van de diensten die toegankelijk zijn op het internet.

Specifieke bepalingen voor  REFERENTIEPROVIDERS

De website http//www.groupcorner.com stelt de REFERENTIEPROVIDER in staat om zijn pagina gratis te beheren en wijzigingen aan te brengen.

Om dit te realiseren, is de verantwoordelijkheid van een vertegenwoordiger van de REFERENTIEPROVIDER en zich bij de ondernemer kenbaar te maken door te klikken op de IK BEN EIGENAAR VAN DIT HOTEL-knop op elk dossier van het hotel.

Door de controle over zijn pagina over te nemen, is de REFERENTIEPROVIDER bewust:

 • Dat hij bevoegd moet zijn om deze informatie online te plaatsen, in zijn hoedanigheid als wettelijke vertegenwoordiger of naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger is van de REFERENTIEPROVIDER.
 • En erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden, die hij zonder voorbehoud aanvaardt
 • En verklaart dat de informatie op zijn pagina in overeenstemming is met alle geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.
 • En erkent dat hij als enige verantwoordelijk is voor de informatie op zijn pagina, die oprecht en in overeenstemming met de werkelijkheid dient te zijn.
 • EN accepteert de ondernemer te vrijwaren tegen gerechtelijke en buitengerechtelijke veroordelingen en kosten die de ondernemer zou kunnen oplopen als gevolg van derden die hierin gemotiveerd worden door de informatie op zijn pagina.
 • Dat de ondernemer geen enkelijke verantwoordlijkheid heeft voor de inhoud die wordt weergegeven./li>

Verwerking van  persoonsgegevens

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 is de website Group Corner bij de CNIL aangemeld. De persoonlijke informatie die u op de GroupCorner-website verstrekt, is uitsluitend bestemd voor de ondernemer. Deze informatie zal alleen deel uitmaken van externe communicatieve ten faveure van het management of om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Om de privacy van zijn GEBRUIKERS te respecteren, verplicht de ondernemer zich ertoe dat de verzameling en verwerking van persoonlijke informatie, uitgevoerd binnen deze site, gebeurt in overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatietechnologie, gegevensbestanden en rechten, bekend als de wet « Informatique et Libertés ». Overeenkomstig de artikelen 39 en volgende van de wet "Informatique et Libertés" garandeert de ondernemer de GEBRUIKER een recht van verzet, toegang en rectificatie van de op hem betreffende persoonsgegevens.

Toepasselijk  recht

Zowel deze site als de voorwaarden voor het gebruik ervan worden beheerst door het Franse recht, ongeacht waar deze site wordt gebruikt. In geval van een mogelijk geschil, en na het mislukken van enige poging om een minnelijke schikking te vinden, zal enkel de Rechtbank van Koophandel van Dijon bevoegd zijn om van dit geschil kennis te nemen en uitspraak te doen.